Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/functions.php on line 194

 

 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBIMU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 

U Pravilniku o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/11) u članu 8. stav 3. mijenja se i glasi: “(3) Finansiranje prava na jednu proceduru asistirane reprodukcije - vantjelesna oplodnja vrši se prema godinama života žene, i to: a) do navršenih 40 godina - jedna asistirana reprodukcija u cijelosti prema Cjenovniku Fonda, b) od 41. do navršene 42. godine - jedna asistirana reprodukcija u visini od 50% od cijene navedene procedure prema Cjenovniku Fonda.”.

 

Član 2.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

 

Broj: 02/015-5922-4/11                                            Predsjednik

17. novembra 2011. godine                                    Upravnog odbora,

Banja Luka                                                         Olivera Marković, s.r.

bebe-slika-sajt-veca

Design by Ž