Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/functions.php on line 194

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBIMU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/11 i 117/11) u članu 7. stav 1. tačka d) mijenja se i glasi: “d) pravo na dvije procedure asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje)”.

Član 2.

Član 8. mijenja se i glasi:

Član 8.

(1) Pod procedurom asistirane reprodukcije - vantjelesne oplodnje podrazumijeva se uspostavljanje indikacije, postupak stimulacije (terapija) i postupak asistirane reprodukcije vantjelesne oplodnje (IVF i AC SI).

(2) Pravo na proceduru asistirane reprodukcije vantjelesna oplodnja može se ostvariti ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi: a) dokazan sterilitet para ili jednog od njih i b) da se par nalazi u braku ili vanbračnoj zajednici više od dvije godine.

(3) Finansiranje procedure asistirane reprodukcije vantjelesne oplodnje vrši se prema godinama života žene, i to: a) do navršenih 40 godina u cijelosti prema Cjenovniku Fonda,b) od 41. do navršene 42. godine - u visini od 50% od cijene navedene procedure prema Cjenovniku Fonda.

(4) Izuzetno, ženi koja poslije navršene 42. godine života rodi dijete nakon trudnoće ostvarene postupkom asistirane reprodukcije mogu se refundirati troškovi asistirane reprodukcije iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa Cjenovnikom Fonda.

(5) O zahtjevu za ostvarivanje prava na proceduru asistirane reprodukcije vantjelesne oplodnje odlučuje posebna komisija Fonda, koju imenuje direktor Fonda.

(6) Odluka komisije dostavlja se nadležnoj kancelariji Fonda, koja na osnovu iste donosi rješenje.

(7) Protiv rješenja iz stava 6. ovog člana osigurano lice ima pravo žalbe direktoru Fonda u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.”.

 

 

 

Broj: 02/015-6798-10/11                                        Predsjednik

15. decembra 2011. godine                                  Upravnog odbora,

Banja Luka                                                       Olivera Marković, s.r.

 

 

 

bebe-slika-sajt-veca

Design by Ž